MİM
Proje Stüdyoları
Project Studios

Lisans
Undergraduate

2021-2022 Yaz Öğretimi Stüdyoları

2021-2022 Summer Semester Studio Courses

MİMARİ PROJE STÜDYOLARI

ARCHITECTURAL DESIGN STUDIOS

2021-2022 Bahar Yarıyılı Stüdyoları

2021-2022 Spring Term Studio Courses

DİPLOMA PROJESİ STÜDYOLARI

DIPLOMA PROJECT STUDIOS

 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Diploma Projesi öğrencileri; 2017-2018 Güz Dönemi öncesi geçerli olan ders planına tabi olan öğrencilerin MIM 492E Graduation Project / MIM 492 Bitirme Çalışması, 2017-2018 Güz Dönemi sonrası geçerli olan ders planına tabi olan öğrencilerin MIM 4902E Diploma Project / MIM4902 Diploma Projesi, derslerine kayıt olmaları gerekmektedir.

21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Mimarlık Bölüm Başkanlığı’nca işbu sayfada yayınlanan “İTÜ – Diploma Projesi Kayıt Formu ve Beyannamesi”ni doldurup PDF formatında mimportfolio@itu.edu.tr adresine göndereceklerdir. Öğrencilerin kayıtlı oldukları ders ile ilişkili evrakları doldurmaları gerekmektedir.

Formu çıktı almadan ve taratmadan mobil cihazınızla doldurma ve imzalama talimatnameleri için bu gönderiyi okuyabilirsiniz: PDF formlarını doldurma ve imzalama | İTÜ Mimarlık Bölümü | İTÜ Mimarlık Fakültesi (itu.edu.tr)

22 Şubat 2022 Salı günü öğrenciler Diploma Projesi Koordinasyonu tarafından tercihlerine göre jürilere dağıtılacaklardır. Her jüriye ait öğrenci listesi 22 Şubat 2022 Salı saat 17:00’ye kadar Mimarlık Bölümü web sitesinde (bu sayfada) ilan edilecektir.

23 Şubat 2022 Çarşamba günü, her jüri Ninova üzerinden sınıf listelerini oluşturup, öğrencilerle ilk toplantıyı Diploma jüri mekanlarında gerçekleştirecektir. Diploma Projesi dosyaları öğrencilere dijital ortamda dağıtılacaktır.

2021-2022 Güz Yarıyılı Diploma Projesi takvimine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Jüri seçimleri hakkında:

11 Temmuz 2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 14. Madde 4. fıkrada belirtilen “(…) öğretim dili % 100 İngilizce olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler ise Türkçe verilmesi zorunlu olan dersler hariç, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi oldukları programın öğretim planında bulunan derslerin tamamını İngilizce derslerden almak zorundadırlar.” hükmü gereği, %100 İngilizce Mimarlık lisans programında kayıtlı öğrenciler, MIM 4902E dersinden İngilizce jüri tercihi yapmalıdır.

Ayrıca bakınız: Diploma Projesi Esasları | İTÜ Mimarlık Bölümü | İTÜ Mimarlık Fakültesi (itu.edu.tr)

Students registered before the 2017-2018 Fall Semester must enroll in the MIM 492E Graduation Project course, and students registered after the 2017-2018 Fall Semester must enroll in the MIM 4902E Diploma Project course.

2021-2022 Spring Term Diploma Project students must fill out the “ITU – MIM492E Diploma Project Registration Form and Affidavit”  published on this page and submit them by emailing the PDF to mimportfolio@itu.edu.tr until February 21, 2022, 14:00. Students must fill out the documents of the course they are enroll in. 

For instructions on filling and signing the PDF form with your mobile device without printing or scanning it, you can read this post: Filling & signing PDF forms | ITU Department of Architecture | ITU Faculty of Architecture (itu.edu.tr)

On February 22, 2022, Tuesday, students will be distributed to the juries according to their jury choices by the Diploma Project Coordination. The student list of each jury will be announced on the Department of Architecture website (on this page) until February 22, 2022, at 17:00.

On February 23, 2021, Wednesday, each jury will create their class lists on Ninova and hold the first meeting with students in the jury spaces for the diploma. Diploma Project briefs will be distributed to students digitally.

You can find the Diploma Project Schedule for 2021-2022 Fall Term here.

About jury selection:

According to Article 14, paragraph 4 of the ITU Undergraduate Education and Training Regulation published in the T.C. Resmî Gazete dated July 11, 2016 and numbered 29767, the students enrolled in 100% English undergraduate programs must take all of the courses in the curriculum of the program they are a student in during their undergraduate education, excluding the courses that must be given in Turkish. In accordance with the above-mentioned provision, students who are enrolled in the 100% English Architecture undergraduate program must choose an English jury from the MIM 4902E courses.

See also: Diploma Project Principles | ITU Department of Architecture | ITU Faculty of Architecture (itu.edu.tr)

 

MİMARİ PROJE STÜDYOLARI

ARCHITECTURAL DESIGN STUDIOS

Architectural Design III-IV

Mimari Proje IV

Architectural Design V

Mimari Proje V

Architectural Design VI

Mimari Proje VI

Architectural Design VII

Mimari Proje VII

TEMEL STÜDYO

FOUNDATION STUDIO

UYGULAMA PROJESİ

CONSTRUCTION PROJECT

Construction Project

Uygulama Projesi