MTS
Mimari Tasarım

Yüksek Lisans / Doktora

MTS Yayınlar ve Tezler

2012
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Alper Ünlü Kapılı-Ayrık Konut Yerleşmeleri Yakın Çevre Etkilerinin Çevresel Stres Bağlamında İrdelenmesi, (DR)
Alper Ünlü Yaşlılar Evinde Sosyal Etkileşim Alanlarının Bilişsel Açıdan Değerlendirilmesi, (YL)
Alper Ünlü Çocuklar için Tasarlanan Mekanlarda Bilişsel Sınırlar, (YL)
Arda İnceoğlu Beden Kavramı ve Deneyimler Üzerinden Bedenin Mimarlık Eğitiminde Yer Almasına İlişkin Öneriler (YL)
Arzu Erdem Düşünce ve Duyular Ekseninde Mimarlık Bilgileri
Ayşe Şentürer Yaratıcı Yıkmanın Dönüşüm Ekseninde Değerlendirilmesi (YL)
Belkıs Uluoğlu Ideal Framing: Photographic Representation of the Modern Villa (DR)
Belkıs Uluoğlu Ursula le Guin’in Mülksüzler’i üzerinden bir inceleme: Kapitalist sistemin üç iç çelişkisi ve sisteme karşı çıkan bir mimarlığın olabilirliği, (YL)
Gülçin Pulat Gökmen Konut Yerleşmelerinde Değişimin İrdelenmesi: İstanbul (YL)
Hülya Arı “Doku Nakli” Ve Yeni Kimlik Oluşturma Bağlamında Endüstri Mirasının Değerlendirilmesi (YL)
İpek Akpınar Kentsel Mekan Üretim Süreçlerinde Mimarın Rolü: İstanbul örneği, (DR)
İpek Akpınar Zaman-mekan kavramının mimarliğa etkileri, (YL)
İpek Akpınar Tüketim Kültürünün Mekansallaşması : Bodrum Örneği, (YL)
İpek Akpınar Melez mekânsallaşmanın dışavurumu: salt Beyoğlu ve salt galata, (YL)
İpek Yürekli Politika ve Eylem Olarak Mimarlık (YL)
Işıl Hacıhasanoğlu Hastane Binalarında Yeme İçme Alanlarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi (YL)
Ozan Özener Japon Bilim Kurgu Animelerinde Kent ve Mimarlık: Ghost in The Shell I&II ve Metropolis Animeleri Üzerinden Bir İnceleme (YL)
Semra Aydınlı Buluş: Bir Deneyim Alanı Olarak Hareket (YL)
Semra Aydınlı ‘İnsan’ Ve ‘Varlık’ Aradalığında Mimari Bir Yolculuk (YL)
Semra Aydınlı Mimarlıkötesi Tasarım Paradigması (DR)
Yüksel Demir Yerel Verilerin Geleneksel Mimari Üzerindeki Etkilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Akseki-İbradı ve Piemonte-Val D’ossola Örneği (YL)
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Acil Konut Modellerinin Yapısal Olarak Değerlendirilmesi (YL)

2013
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Ayşe Şentürer Ara Zemin Olarak Mimarlık (YL)
Ayşe Şentürer Edimselleşme: Mimarlıkta Eyleme Biçimlerinin Açılması Üzerine (YL)
Belkıs Uluoğlu Mimari Mekanın Biçimlendirilmesi ve Anlam Boyutu: Ontolojik Yaklaşım (YL)
Cemile Tiftik Bursa Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesinin Tarihi Kent Ve Kullanıcı Kimliği Üzerine Etkileri (YL)
Gülçin Pulat Gökmen Kentsel Mekânın Değişimi ve Konut Dokusunda Katmanlaşma: Feneryolu Mahallesi Örneği (YL)
Gülen Çağdaş Mimarlıkta Ağ Topolojileri ve Alometri Bağlamında Morfogenetik Tasarım (YL)
Hülya Arı Mimarlık Öğrencilerinin Aktif Olma Alanlarının Tanımlanması: ‘’Herkes İçin Mimarlık’’ Oluşumu Üzerine Bir Değerlendirme (YL)
İpek Akpınar 21.Yüzyılda İstanbul Tarihi Yarımada: sosyal aktörler ve projeler, (DR)
İpek Akpınar Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Betonarmenin İnşası, (DR)
İpek Yürekli Mimarlık Eğitiminde Bir Stüdyo Yöntemi: Tasarla-Yap Stüdyosu (YL)
Mine Özkar Zamanda Barınan Tasarım: Çocuklar İçin Etkin Öğrenme Mekanları Oluşturmak (YL)
Nurbin Paker Kahvecioğlu Kenti Deneyimleme Aracı Olarak Psikocoğrafya (YL)
Nurbin Paker Kahvecioğlu Çizim Mimarlığı: Mimari Bir Motivasyon Olarak Çizim (YL)
Pelin Dursun Mimarlıkta Ekosistem Düşüncesiyle Tasarlamak (YL)
Semra Aydınlı Sibertektonik Mekan (DR)
Semra Aydınlı Ortamlarının Düşünülemeyen Mekanları (YL)
Semra Aydınlı Endüstriyel Tasarımda Paradigma Kaymaları (DR)
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Merkezi İş Alanları Dışındaki Karma Kullanımlı Yapılaşmanın Tüketim Perspektifinden İncelenmesi Ve Kentleşmeye Etkileri: İstanbul Örneği (YL)
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Kentleşme Sürecinde Mekansal Ayrışmanın Konut Üzerinden Değerlendirilmesi: İstanbul Şişli / Bomonti Örneği (YL)
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel Konut Projelerınde, “Esneklık” ve “Adaptasyon”: Tebriz -İran Orneği (YL)

2014
Öğretim Görevlisi Tez Adı
Ayşe Şentürer YAPILI ÇEVRE ÜRETİMİNDE ELEŞTİREL POZİSYON ALIŞ OLARAK SÜRELEŞME
Ayşe Şentürer HEPİMİZ MEKÂNI ÜRETİRİZ
Ayşe Şentürer KENTİN EŞİKLERİNDE BELİREN BİR İMKAN OLARAK KARŞILAŞMA MEKANI
Ayşe Şentürer HAREKETİN TOPOGRAFYASI OLARAK MİMARLIK
Ayşe Şentürer ARTAKALANIN YENIDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN TEKEL SİGARA FABRİKASI’NIN GÖRÜNMEYEN DEĞERLERİ
Ayşe Şentürer MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA MİMARİ TEMSİLLERDE “KİŞİSELLEŞME”
Ayşe Şentürer BİR EYLEM / EĞLEN[CE] LABORATUVARI OLARAK FUN PALACE: MEKANSAL DENEYİM AÇILIMLARI VE YANSIMALARI
Ayşe Şentürer KENT DENEYİMİNDE ÖZGÜRLEŞME ARALIKLARI ARAYIŞI OLARAK HETEROJEN MEKAN
Ayşe Şentürer Mimarın İktidarına Eleştirel Bakmak
Ayşe Şentürer Formun Ötesinde Mimarlık: Mimari Tasarıma Fenomenolojik Yaklaşım
Ayşe Şentürer MİMARİ TEMSİL YÖNTEMİ OLARAK DENEYİMSEL MONTAJ
Fatma Erkök İstanbul’un Liman Kenti Kimliğinin Dönüşümü: Galata Bölgesi Üzerinden Bir Okuma
Funda Uz İstanbul’da Bir Kentleşme İmkanı olarak Yasal-Yasadışı Karşılaşmalar: Gökkafes (Süzer Plaza)
Hülya Arı Modern Kültürde ‘Ev’in Nesneleşmesi: Özne Üzerinden Bir Okuma
Hülya Arı Kent Otellerinin Güncel Tasarım Kriterleri
Hülya Arı Kentsel Dönüşüm Boyutları: Barcelona’da Raval Bölgesi Örneği
Hülya Arı Rethinking Technical Biology in Architecture
İpek Akpınar Sanat Mekanlarının Kentsel Sınırlarla İlişkisi: Karaköy Örneği
Meltem Aksoy Bir Olasılıklar Alanı Olarak Form Bilgisi
Pelin Dursun Reflections of Identity on Architecture in The Age of Globalization
Yüksel Demir Akyaka Yerleşmesinin Kentsel Ve Mimari Oluşumunda Yerel Veri Kullanımının İrdelenmesi
Yüksel Demir Yerinde Yaşlanma Olgusunun Konut Mekân Kullanımı Açısından İrdelenmesi
Yüksel Demir İnformel ile formel konut yerleşmelerinin oluşumunda etkili tasarım parametrelerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Yüksel Demir Architectural design thought between heritage and contemporary Arab architecture (Case study of Doha/Qatar)